VOLGOGRAD, RUSSIA – APRIL 22, 2018: A view of Volgograd Arena Stadium, a venue for 2018 FIFA World Cup matches. Sergei Savostyanov/TASS Ðîññèÿ. Âîëãîãðàä. 22 àïðåëÿ 2018. Âèä íà ñòàäèîí "Âîëãîãðàä Àðåíà", ãäå ïðîéäóò ìàò÷è ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018. Ñåðãåé Ñàâîñòüÿíîâ/ÒÀÑÑ

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là khai mạc giải đấu bóng đá thế giới 2018. Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, chắc chắn sẽ hài lòng với tất cả 12 sân vận động tại Nga. Nơi sẽ được chọn để tổ chức các trận đấu của FIFA World Cup 2018. Chúng đã được ủy nhiệm cho cơ quan tổ chức, Tổng giám đốc của Ban Tổ chức địa điểm 2018 (LOC) Alexei Sorokin nói.

“Ít nhất ba trận đấu thử nghiệm đã được lên lịch ​​sẽ được tổ chức tại mỗi sân vận động được ủy nhiệm,” Sorokin nói. “Chúng tôi hiện đang tập trung vào các hoạt động và không phải là khía cạnh xây dựng.”

“Chúng tôi không mong đợi điều bất ngờ từ FIFA. Và ban tổ chức chắc chắn sẽ hài lòng rằng tất cả các sân vận động đã được cấp giấy chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết”, Sorokin nói thêm.

Bộ Thể thao Nga đã công bố trước đó sân vận động ở Samara đã được cấp giấy phép vận hành. Sân vận động ở Samara là nơi cuối cùng trong số mười hai đấu trường bóng đá. Nơi sẽ là địa điểm cho các trận đấu của giải bóng đá thế giới được mong đợi nhiều nhất mùa hè này. tất cả điều đã nhận đủ giấy phép vận hành.

Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 bắt đầu vào ngày 14/06 với trận mở màn ở thủ đô Moscow của Nga.

Nga đã chọn 11 thành phố chủ nhà là địa điểm cho các trận đấu của World Cup 2018. và chúng là Moscow, St Petersburg, Sochi, Kazan, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Rostov-on-Don, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg và Samara.