ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

    1. Chương trình này áp dụng cho tất cả các thành viên Đại lý đăng ký với tiền tệ là VND, RMB, USD, IDR, THB  MYR.
    2. Chương trình này sẽ bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 1/3/2018 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 31/3/2018
    3. Để tham gia chương trình ưu đãi, các Đại lý phải có ít nhất năm (5) thành viên có gửi tiền và tham gia chơi trên W88.com.

Ví dụ:
Lợi nhuận ròng = 10,000 USD (Tổng tiền thua cược của các thành viên sau khi trừ chi phí)
Thành viên hoạt động >=5
Hoa hồng Đại lý nhận được = 10,000 x 40% = 4,000 USD

  1. W88 có quyền rút lại, từ chối hay hủy chương trình đối với bất cứ Đại lý nào vi phạm Quy định và thể lệ của chương trình.
  2. Sau khi chương trình ưu đãi kết thúc, tỷ lệ Hoa hồng của các Đại lý sẽ được áp dụng lại với mức Hoa hồng mặc định ban đầu theo thông tin trang web Đại lý đã đăng tải.
  3. Các Quy Định & Điều Khoản Chung của chương trình Đại lý W88.com được áp dụng.