– Chiêm bao nghe tiếng hạc réo là điềm hiển đạt.

– Thấy hạc bay trên trời là tai hoạ sắp đến.

– Thấy thả hạc bay lên là được tiền của.

– Thấy khắc hình hạc vào gỗ là có kiện tụng.

– Thấy hạc đậu trên lưng quy là có quới nhân giúp đỡ trong bất cứ việc gì.

NGUỒN: VFORUM.VN