– Chiêm bao thấy bò chạy ra cửa ngõ là điềm sắp sửa có việc may mắn.

– Thấy bò leo lên núi là điềm thành đạt.

– Thấy bò vàng vào nhà là gặp của bất ngờ.

– Thấy bò đẻ con là điềm làm ăn phát tài.

– Thấy cởi bò vào thành thị là sắp sửa có tin mừng từ xa đưa về.

– Thấy sừng bò vấy máu là sắp sửa được vinh thăng.

– Nhưng nếu thấy bò húc là điềm thất bại.

– Thấy bò biết nói là sắp sửa có việc chẳng lành.

– Thấy bò ốm mà hung hăng là sắp có việc xô xát trong nhà.

– Chiêm bao thấy bò con là điềm vợ sắp cấn chửa.

– Thấy bò rừng nên đề phòng có tình địch đang rắp tâm ám hại.

NGUỒN: VFORUM.VN